پروژه‌های اجرا شده

آخرین پروژه‌های اجرا شده توسط تیم پرومایزر عبارتند از:

پیش‌بینی تراوایی و خوشه‌بندی اتوماتیک سنگ مخزن با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک (مرداد ۹۷)

تخمین نقاط انتهایی تراوایی نسبی آب – نفت در مخازن کربناته جنوب ایران بوسیله الگوریتم‌های یادگیری ماشین، الگوریتم Random Forest (تیر ۹۷)

شبیه‌سازی خواص سیالات یکی از چاه‌های نفتی میدان گچساران با استفاده از نرم‌افزار WinProp (خرداد ۹۷)

راک تایپینگ میدان آزادگان با استفاده از فرمول‌های محاسباتی در اکسل و همچنین الگوریتم‌های یادگیری ماشین (آبان ۹۴ و اردیبهشت ۹۷)

آنالیز داده‌های چاه‌آزمایی یکی از چاه‌های میدان رگ سفید با استفاده از نرم افزار IHS WellTest (بهمن ۹۶)

آنالیز داده‌های چاه‌آزمایی یکی از چاه‌های لایه نفتی پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار سفیر (مهر ۹۵)

آنالیز داده‌های چاه‌آزمایی یکی از چاه‌های میدان سرخون با استفاده از نرم افزار سفیر و IHS WellTest (مهر ۹۵)

شبیه‌سازی مدل تک چاه میدان گازی سرخون و بررسی اثرات عدد موئینگی بر مقدار بهره‌دهی چاه با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس ۳۰۰ (خرداد ۹۵)

شبیه‌سازی خواص سیالات یکی از چاه‌های گازی میدان سرخون با استفاده از نرم‌افزار PVTi (اردیبهشت ۹۵)