الگوی چاه‌های تزریقی در ازدیاد برداشت

الگوی تزریق (Injection pattern) به معنای آرایش و چیدمان چاه‌های تولیدی و تزریقی می‌باشد. الگوی تزریق برای یک میدان خاص، وابسته به عواملی همچون مکان چاه‌های موجود، سایز و شکل…

چند نکته در مورد چاه‌آزمایی در میدان گچساران

امروز داشتم قسمتی از گزارش مطالعه جامع “میدان گچساران” را که در مورد ۷۷ آزمایش چاه‌آزمایی که در این میدان انجام شده بود، میخواندم. یک سری نکات مهمی داشت که…

آنالیز چاه‌آزمایی در مخازن شکافدار طبیعی

رفتار تخلخل دوگانه (Dual porosity) زمانی مشاهده می‌شود که یک محیط متخلخل با تراوایی ناچیز (ماتریس) و یک محیط متخلخل با تراوایی زیاد (شکاف‌ها) وجود داشته باشد. در این حالت…