الگوی چاه‌های تزریقی در ازدیاد برداشت

الگوی تزریق (Injection pattern) به معنای آرایش و چیدمان چاه‌های تولیدی و تزریقی می‌باشد. الگوی تزریق برای یک میدان خاص، وابسته به عواملی همچون مکان چاه‌های موجود، سایز و شکل…