بلاگ

تست تعیین سطح مهارت در چاه‌آزمایی و نرم‌افزار سفیر

چاه‌آزمایی و نرم‌افزار سفیر

آزمایش خود ارزیابی زیر به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که آیا دوره آنلاین آموزش نرم‌افزار سفیر برای شما مناسب هست یا خیر.

پس از پاسخ‌گویی به تمام سوالات، پاسخ‌نامه خود را جهت تصحیح و مشاوره برای من ایمیل کنید:

salmani.sgh@gmail.com

تحفیف ۳۵ درصدی برای محصولات مرتبط با چاه آزمایی برای دوستانی که درصد بالای ۸۰ کسب کنند 🙂


۱. A correctly designed test should:
Three answers

۲. Before starting any analysis it is essential to:
Two answers

۳. The governing conditions for the diffusivity equation are:
Three answers
۴. The parameters influencing the permeability calculation are:
Two answers


۵. In the Darcy’s Law equation Delta p = q.B.µ/A.k . The variables are:
Check the corresponding cell

  Viscosity Pressure drop Area of flow Permeability Rate Volume factor
Delta p
q
B
µ
A
k

۶. The skin factor can influenced by:
Three answers۷. A back pressure test, or flow after-flow test, is:
Two answers

۸. An isochronal test is:
Two answers

۹. A modified isochronal test is:
One answer
۱۰. The objectives of a Well Test can be:
Four answers
۱۱. The objectives Gas transient test analysis can be to evaluate:
Four answers
۱۲. Characteristics of constant wellbore storage effect include:
Two answers

۱۳. Wellbore Storage in a gas well is:
Four answers
۱۴. Based on the following skin values, what is your diagnosis?

Skin value Fractured well Acidized well Damaged well
+۱۰

۱۵. Which two are the most suitable diagnostic for analysis of a build-up after multiple rate flow periods?
Two answers۱۶. What are the characteristics of Infinite Acting Radial Flow in a drawdown:
Two answers


۱۷. What is the characteristic of Infinite Acting Radial Flow in a build-up:
One answer

۱۸. What are the characteristics of linear flow
Two answers

۱۹. A Horner analysis is strictly valid
One answer

۲۰. From the Horner plot straight line drawn through IARF it is possible to extract the:
Three answers


۲۱. What is the effect of a single sealing fault:
Two answers


۲۲. The AOF is the:
One answer


۲۳. In a fractured well which of the following flow regimes can be observed?
Four answers۲۴. In a horizontal well the first derivative stabilization corresponds to:
One answer

۲۵. On the following log-log plot identify the lines:
Line one
Line two
Line three
 
 
در صورتی که حین پاسخ‌گویی به سوالات احساس کردید درس چاه‌آزمایی و یا نرم‌افزار چاه‌آزمایی سفیر را به خوبی یاد نگرفته‌اید، تهیه پکیج ۰ تا ۱۰۰ چاه‌آزمایی را به شما پیشنهاد می‌کنم.
 

دیدگاهتان را بنویسید