بلاگ

مراحل اسیدکاری با لوله مغزی سیار

☑ برای انجام اسیدکاری به صورت اسیدکاری ماتریکس (Matrix Acidizing) یا شستشو با اسید (Acid Washing) می‌توان از لوله مغزی سیار استفاده کرد. معمولاً از حجم‌های ۴ و ۸ هزار گالنی در صنعت استفاده می‌کنند. مراحل عملیات به صورت زیر می‌باشد:

۱. ابتدا لوله مغزی را پایین می‌بریم تا به عمق مورد نظر برسد. معمولاً از ۵۰ بشکه گازوییل استفاده می‌کنند برای اینکه لوله خالی نباشد.

۲. انجام تست تزریق‌پذیری. حجم اسید برای این قسمت با توجه به اندازه بازه تولیدی مشبک‌ها یا حفره باز تعیین می‌شود. در صنعت معمولاً کمترین مقدار برای تست تزریق‌پذیری ۵ بشکه می‌باشد.

۳. تخلیه لوله به خاطر مرحله دوم. معمولاً از ۳۰ بشکه گازوئیل استفاده می‌شود.

۴. تزریق سیال جابجا کننده. معمولاً از آب به عنوان سیال جابجا کننده استفاده می‌کنند. معمولاً مقدار ۷۰ بشکه آب را برای این مرحله در نظر می‌گیرند. در این مرحله سیال را بصورت Bullhead تزریق می‌کنیم؛ یعنی از سطح.

۵. باقیمانده حجم اسید را بعنوان Main Treatment تزریق می‌کنیم.

۶. توسط حجم معینی از گازوئیل لوله مغزی را تخلیه می‌کنیم. مقدار متداول آن ۳۰ بشکه می‌باشد.

۷. راندن اسید به درون مخزن توسط سیال جابجا کننده. در این مرحله با توجه به مقدار اسید اصلی میزان آب را ۱.۲ برابر حجم اسید اصلی «مرحله ۵» در نظر می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید