بلاگ

کاربرد داده‌های فشار جریانی و استاتیک در شبیه‌سازی ستون چاه

هنگام شبیه‌سازی یک چاه با توجه به اینکه چاه تازه حفاری شده یا چاهی است که می‌خواهیم تکمیل آن را تغییر دهیم، نیاز به اطلاعات فشار استاتیک و جریانی و همچنین اطلاعات PVT داریم.

✅ اگر چاه تازه حفاری شده باشد و از آن تست‌های فشار جریانی و استاتیک نگرفته باشیم، از اطلاعات چاه‌های مجاوری استفاده می‌کنیم که شبیه به این چاه جدید است. همچنین اطلاعات خواص سیال را هم از شبیه‌ترین چاه مجاور بدست می‌آوریم.

✅ اگر اطلاعات فشار جریانی و استاتیک و همچنین خواص سیال مربوط به خود چاه را داشته باشیم، از آنها استفاده می‌کنیم. نکته مهم در هنگام استفاده از اطلاعات فشاری در نظر گرفتن عمق‌ها می‌باشد. معمولاً عمق‌ها را بر اساس مترحفار و هنگام حفاری که میز دوار وجود دارد گزارش می‌کنند. هنگامی که آزمایشات فشار جریانی و استاتیک گرفته می‌شود میز دوار و دکل حفاری وجود ندارد. بنابراین باید حتماً عمق‌ها را اصلاح کنیم سپس در شبیه‌سازی از آن‌ها استفاده کنیم. داشتن عمق میزدوار الزامی می‌باشد. این عمق معمولاً برحسب متر یا فوت زیر سطح دریا گزارش می شود.

✅ انتخاب رابطه درست برای شبیه‌سازی یکی دیگر از موارد مهم است. با داشتن اطلاعات جریانی فشار و خواص سیال قابل استناد، رابطه‌ای که بیشترین تطابق را دارد انتخاب می‌کنیم. گاهی اوقات برای مچ شدن ممکن است که اطلاعات خواص سیال مثل نسبت گاز به نفت یا میزان درصد آب تولیدی و … را تغییر دهیم.

✅ با استفاده از فشارهای جریانی و استاتیک، گرادیان سیالات درون چاه را تعیین می‌کنیم و با توجه به گرادیان‌ها می توانیم نوع سیال درون ستون چاه و سطح تماس آن‌ها را مشخص کنیم. گاهی اوقات از روی گرادیان‌های حالت جریانی درون ستون چاه فقط نفت داریم و در قسمت‌های بالاتر به دلیل کم‌ شدن فشار تا زیر فشار حباب، گاز آزاد می‌گردد که باعث کم شدن گرادیان فشار جریانی می‌شود. حال با بستن چاه و انجام آزمایش استاتیک، گرادیان سیال بدست آمده وجود آب را نشان می‌دهد اما چون در حالت جریانی آب نبوده است پس این آب به صورت ساکن در چاه وجود دارد و نقشی در تولید و محاسبات شبیه‌سازی نخواهد داشت.

✅ برای محاسبه ضریب بهره‌دهی هم دو روش وجود دارد:

۱) عمق وسط شبکه‌ها را به عنوان مبنا قرار می‌دهیم و با استفاده از داده‌های فشار جریانی و استاتیک، فشارهای عمق وسط شبکه‌ها را حساب کرده و با داشتن دبی حین گرفتن تست جریانی، می‌توانیم ضریب بهره‌دهی را تعیین کنیم.

۲) یک عمق مشترک بین داده‌های جریانی و استاتیک در نظر گرفته و به عنوان عمق مبنای محاسبه ضریب بهره‌دهی می‌گیریم.

پیشنهاد کاربردی بعد از مطالعه این مطلب:  آزمایش‌های لایه‌آزمایی مکرر + یک مثال واقعی از چاه‌های ایران

دیدگاهتان را بنویسید