بلاگ

مفهوم درستی، دقت، وضوح و دریفت سنسور فشار

سنسور فشار

درک درست مفهوم درستی، دقت، وضوح و دریفت سنسور فشار اهمیت زیادی دارد. بنابراین در این پست می خواهم به توضیح این اصطلاحات بسیار مهم و کاربردی در رابطه با سنسور فشار که به تکرار در گزارشات چاه آزمایی مشاهده می شود بپردازم. 

Pressure Sensor Accuracy (درستی):

درستی (Accuracy) یعنی اینکه مقدار اندازه گیری شده و گزارش شده توسط سنسور فشار چقدر به فشار واقعی نزدیک است. درستی بر حسب اختلاف این دو مقدار نسبت به درصدی از مقیاس کامل سنسور (Full Scale) بیان می شود.

فرض کنید یک گیج فشار ۱۰ باری داریم. یعنی این گیج مقادیر بین ۰ تا ۱۰ بار را می تواند قرائت کند:

گیج فشار 10 باری

به عنوان مثال، اگر گیج فشار با مقیاس کامل ۱۰ بار، فشار ۸.۲ بار را گزارش کند و فشار واقعی ۸.۰ بار باشد، آنگاه تفاوت ۰.۲ بار است. ۰.۲ بار را بر ۱۰ بار تقسیم کنید و به صورت درصد بیان کنید:

درستی (یا خطا) ۲٪ است. بنابراین این گیج دارای درستی ۲FS %± است.

 

Pressure Sensor Precision (دقت):

دقت (Precision) به این معناست که همه قرائت های یک سنسور فشار تا چه حد به هم نزدیک هستند. به عبارت دیگر یک سنسور فشار دقیق، اندازه گیری های قابل تکرار ایجاد می کند.

در شکل زیر بهتر می توانیم تفاوت بین Accuracy و Precision را درک کنیم:

دقت و درستی گیج فشار

دایره صورتی رنگ: مقدار واقعی فشار

دایره های مشکی رنگ: اندازه گیری های مختلف فشار

 

Pressure Sensor Resolution (رزولوشن):

رزولوشن (Resolution) یا همان وضوح، کوچکترین درجه تغییر فشار است که توسط سنسور فشار قابل تشخیص و ثبت است.

به عنوان مثال یک گیچ فشاری دارای وضوح ۰.۰۰۰۶٪ FS است. این بدان معناست که با مقیاس کامل ۱۰۰ بار، سنسور قادر خواهد بود یک تغییر فشار ۰.۰۰۰۶ بار را تشخیص دهد. 

سوال: مقدار رزولوشن گیج فشاری زیر چقدر است؟

گیج فشار 10 باری

 

Pressure Sensor Drift (دریفت):

همه سنسورهای فشار – صرف نظر از اینکه از چه چیزی ساخته شده‌اند، چقدر گران هستند یا چقدر دقیق هستند – در طول زمان در معرض دریفت سنسور هستند. دریفت سنسور فشار، تخریب تدریجی سنسور و سایر اجزاء است که می‌تواند باعث انحراف (offset) قرائت ها از حالت کالیبره شده اولیه شود.

دریفت سنسور فشار

دیدگاهتان را بنویسید